pravidla provozování stránek

I.

Stránky“ jsou internetové stránky dostupné na adrese www.trademarker.cz.

Provozovatel“ znamená osobu, která provozuje Stránky.  

Zájemce“ znamená osobu, která má zájem využít služeb nabízených na Stránkách.

Služba“ znamená jakoukoli službu nabízenou Provozovatelem na Stránkách nebo v souvislosti s registrací ochranné známky.

Registrace“ znamená jednu z Provozovatelem poskytovaných Služeb, která se skládá z úkonů potřebných pro zápis označení do příslušného rejstříku ochranných známek.  

Rešerše na podobnost“ znamená jednu z Provozovatelem poskytovaných Služeb prováděnou na přání Zájemce před Registrací, jejímž cílem je ověření existence podobných dříve podaných přihlášek ochranných známek.

 

II. 

Provozovatelem Stránek je

artpatent,advokátní kancelář s.r.o.,
IČO: 036 36 372,

se sídlem
Dukelských hrdinů 12,
170 00,
Praha 7.

 

Hlavním účelem Stránek je zpřístupnit a zjednodušit Zájemcům Registraci ochranných známek v České republice, EU či kdekoli v zahraničí. V souvislosti s Registrací, popř. v návaznosti na Registraci nabízí Poskytovatel také další Služby, jejichž seznam naleznete zde.

Zájemcemá právo použít za účelem objednání Registrace nebo jiných Služeb formulářdostupný na Stránkách. Odeslání objednávky prostřednictvím formuláře jenezávazné. K uzavření smlouvy mezi Zájemcem a Provozovatelem dojde až popřijetí objednávky Provozovatelem a po vzájemné dohodě ohledně všech parametrů Registraceči jiné Služby.

Registrace se skládá z následujících kroků:

  • konzultace Zájemce s Provozovatelem ohledně přihlašovaného označení a seznamu výrobků a služeb, pro které má být označení přihlášeno,
  • vypracování přihlášky ochranné známky,
  • podání přihlášky a zastupování v řízení před příslušným úřadem, které obvykle trvá v rozmezí 3-12 měsíců,
  • předání Osvědčení o zápisu ochranné známky.

Zájemce může v rámci objednávky Registrace požádat navíc o provedení Rešerše podobnosti. Výstupem této Služby je rešeršní zpráva obsahující seznam shodných, resp. podobných ochranných známek a posouzení rizika podání námitek vlastníků podobných ochranných známek proti přihlašovanému označení.

Pro vyloučení pochybností Registrace nezahrnuje Služby Provozovatele poskytnuté Zájemci v případě vzniku sporu s jiným subjektem po podání přihlášky ochranné známky.

III.

Ceník poskytovaných Služeb naleznete pod následujícím odkazem.V případě požadavků Zájemce nad rámec zvolené Služby, bude cena mezi Zájemcem a Provozovatelem sjednána individuálně.

IV.

Komunikacemezi Zájemcem a Provozovatelem bude probíhat primárně elektronicky (emailem).Zájemce bere na vědomí, že písemnosti budou Zájemci zasílány na emailovouadresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Případnou změnu kontaktníemailové adresy je Zájemce povinen Provozovateli oznámit. V případě, žeZájemce nereaguje na elektronickou komunikace, Provozovatel neneseodpovědnost za nedoručení či neoznámení informace Zájemci.

V.

Máte-lijakékoliv dotazy týkající se Služeb, můžete nás kontaktovat na emailové adrese: info@trademarker.cznebo telefonicky na čísle: 220 560 478.

©trademarker 2022
Brought to you by Pikareska.