zásady zpracování osobních údajů

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnémpohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení”) je:

artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 036 36 372
se sídlem Dukelských hrdinů 12,
170 00, Praha 7

(dále také jako „Správce“ či „my“).

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po nezbytně dlouhou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto dokumentu či týkající se shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailové adrese: info@trademarker.cznebo na adrese naší kanceláře.

II. Osobní údaje a jejich zpracování

Za účelem poskytování našich služeb o Vás jakožto našem zákazníkovi zpracováváme osobní údaje, a to maximálně v následujícím rozsahu:

 • základní údaje: jméno a příjmení, datum narození, IČ, adresa trvalého pobytu
 • kontaktní údaje: dodací adresa, telefon a e-mail
 • transakční údaje: čísla účtů, informace o platbách
 • informace o vzájemné spolupráci: protokoly a záznamy z jednání, záznamy hovorů, záznamy e-mailové komunikace;
 • údaje o návštěvnících webu: přihlašování do zákaznického účtu, údaje o objednávkách, údaje o reklamacích, údaje o vašem chování na webu, IP adresu, název domény a země, které posílají požadavek na data.

Výše uvedené údaje získáváme z návštěvnosti webu, zasílání Vašich poptávek nebo z uzavření smluv či z Vámi sdělených informací, dodaných podkladů a materiálů. Dále můžeme výše uvedené údaje získávat z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí.

Jsme oprávněni zpracovávat tyto osobní údaje ručně i automatizovaným způsobem, sami nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené.

III. Cookies

V rámci internetového obchodu využíváme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení webových stránek internetové stránky a slouží k zvyšování kvality služeb, personalizaci nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely prezentace. Díky cookies tak můžeme identifikovat způsob, jakým s obsahem webových stránek pracujete, a tím personalizovat naši komunikaci vůči Vám. Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Některé nebo všechny soubory cookies můžete zablokovat nebo vymazat ty, které již byly nastaveny. Detailní informace o cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.orgnebo na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů. Berte ovšem v úvahu, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

 Pokud na základě cookies dochází k cílené reklamě, je nutné o tom informovat. V případě užívání jiných než nezbytných cookies doporučujeme vložit zásady používání souboru cookies. Užíváte-li pouze nezbytné cookies postačí tato úprava

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
 • plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení,
 • oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1písm. a) Nařízení

Účelem zpracování osobních údajů je

 • plnění a realizace objednávek,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • vedení a správa zákaznických účtů,
 • bezpečnost našich služeb a webových stránek
 • ke zlepšování a údržbě webových stránek a analýze návštěv
 • optimalizace, zlepšení kvality a rozšíření našich služeb
 • vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi Vámi a Správcem,
 • plnění povinností Správce v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a plnění advokátních a dalších právních předpisů.

Správce shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s poskytováním služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem zboží a správce je oprávněn využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastního obdobného zboží.

Máte možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení na e-mailové adrese info@trademarker.cz nebo následně v každém obchodnímsdělení. Odmítnutí zasílání sdělení je pro Vás zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

V. Technická a organizační opatření 

Udržujemeodpovídající administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky na zabezpečeníosobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě,neoprávněnému pozměnění, neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu, zneužití čijakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsouuloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném prostředí, a/nebo vtištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

VI. Dobauchování údajů 

Správce uchovává osobní údaje:

 • podobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahumezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10let od ukončení smluvního vztahu),
 • k plněníprávních povinností po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém seuskutečnila transakce,
 • podobu 3 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud tento souhlas nevezmete zpět nebo nedojde-li k jeho prodloužení.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Osobní údaje jsou po uplynutí archivační doby likvidovány formou skartace (fyzická likvidace) u písemně archivovaných osobních údajů a formou vymazání (digitální likvidace) u elektronicky archivovaných osobních údajů.

VII.

Příjemci osobních údajů a případné předání osobních údajů mimo Evropskou unii

 

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

-       zaměstnancůma spolupracujícím advokátům,

-       zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů (zejména poskytovatelé programů a software, další dodavatele technologií a podpory),

-       provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu,

-       osoby zajišťující zpracování účetních dokladů a vedení účetnictví

-       orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis(zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),

-       jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo jelito nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti Nařízení.

Subjekty, kterým jsou zpřístupněny Vaše osobní údaje, jsou smluvně zavázány k dodržování povinností vyplývajících z Nařízení i z těchto Zásad zpracování osobních údajů.

VIII.

Vašepráva jako subjektu údajů

 

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 Nařízení. Uplatněním tohoto práva získáte informaci, zda (případně kým a jak) jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.V případě zpracování osobních údajů máte také právo požadovat poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Přehled zpracovávaných osobních údajů Vám poskytneme na požádání.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsounámi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 Nařízení.Rovněž tak máte právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení.

Máte právo požadovat opravu, aktualizaci nebo doplnění neúplných osobních údajů zapodmínek stanovených článkem 16 Nařízení.

Máte právo, abychom na Vaši žádost bez zbytečného odkladu za podmínek stanových článkem 17 Nařízení vymazali Vaše osobní údaje, zejména pokud (i) již nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, (ii) jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně, (iii) musí-libýt osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Právo na výmaz se ovšem neuplatní, existuje-li zákonná výjimka, zejména pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů dle článku 17 Nařízení, zejména pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte omezení jejich použití, (iii) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale subjekt údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máteprávo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě titulu oprávněného zájmu, a to za podmínek článku 21 Nařízení.

Máteprávo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 Nařízení, tedy abychom Vám předali osobní údaje zpracovávané automatizovanějinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máteprávo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovanémzpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 Nařízení.

Máteprávo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínekstanovených článkem 34 Nařízení.

Pokudse domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušenípovinností stanovených v Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřaduza podmínek stanovených článkem 77 Nařízení. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad proochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webovéstránky https://www.uoou.cz/.

IX.

Uplatněnípráv

 

Veškerávýše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím žádostik uplatnění práv subjektů údajů zaslanou na emailovou adresu info@trademarker.cz nebo na adresu naší kanceláře.

 

Veškerásdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud byvšak byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by seopakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňujícíadministrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Vpřípadě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávanýchosobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatekza administrativní náklady.

Vyjádřenía případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve,nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Lhůtu jsme oprávněni vpřípadě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dvaměsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

TytoZásady zpracování osobních údajů jsou účinné od ….